-->

Türkmence

Türkmence (Türkmençe, türkmen dili, түркменче, түркмен дили, تورکمن تیلی ,تورکمنچه), çoğunluğu Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerin konuştuğu çağdaş Türk yazı dillerinden biridir. Türkmence, Türkmenistan'da resmi dil statüsündedir. Türkmenistan'da yaşayan toplam 6 milyon kadar kişinin yanı sıra Türkmenistan'ın dışında, Afganistan'ın Güney Türkistan denen kısmında, çoğu Türkmenistan sınırına yakın, bir kısmı da Afganistan-İran sınırında yaşayan yaklaşık 1 buçuk milyon Afganistan Türkmeni ile İran'ın kuzey-doğusunda bulunan ve Türkmenistan ile sınır komşusu olan Türkmen Sahra (ترکمن صحرا) denen coğrafi bölgede yaşayan 2 milyon İran Türkmeninin ana dili konumundadır. Türk dilleri arasında Türkiye Türkçesi ve Azerice'ye yakındır. Türkmence'nin alt kolu olarak sınıflandırılan Kafkasya Türkmencesi ayrı bir Oğuz dili olarak da kabul edilir. Özbekistan'ın çoğunlukla Harezm bölgesinde konuşulan ve Özbekçe'den ses bilgisi ve gramer düzeylerinde önemli farkları bulunan Harezm Oğuzcası Türkmenceyle benzer dil özellikleri paylaşır. Harezm Oğuzcasını, Türkmenceleşmiş Özbek diyalekti olarak kabul eden görüşler mevcuttur. Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin konuştuğu dil ise daha ziyade Türkiye Türkçesi ve Azerice'ye yakın olduğu için Türkmence kapsamında değerlendirilmez.

Tarihçe

Türkmence, Ural Altay Dil Ailesi'nin Altay dilleri kolunun Türk dilleri grubunun Oğuz öbeği içinde yer alır. Yenisey havzası ve Ötüken'deki ana yurtlarından 9. ve 11. yüzyıllar arasında Aral gölünün kuzeyine ve Sirderya bölgesine göç eden ve Müslüman olduktan sonra Türkmen adını alan Oğuzlar, 11. yüzyıldan itibaren Büyük Selçuklu Devletini kurup dalgalar halinde Harezm, Horasan, Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya değin uzanmışlardır. Türkmenlerin kaderini değiştiren en önemli olaylardan biri de Moğol İstilalarıdır. Bunun neticesinde Türkmen boylarının bir kısmı Batıya doğru ilerlerken, bir bölümü de Afganistan-Harezm-Horasan-İran-Azerbaycan hattında kalmıştır. Günümüzde Türkmenistan'daki Türkmenler, Oğuz Türklerinin batıya ikinci büyük göç dalgasında yer almayan bakiyeleridir.

Türkmenceyle yazılmış en eski metinlerin, Ahmed Yesevî’nin şiirleri ve Ali’nin Kıssa-i Yûsuf’u olduğu iddia edilirse de, aslında bunlar Türk dilinin müşterek dönemine ait eserlerdir. Eski Türkmen Türkçesi, yazılı belgelerle takip edilemeyen Ana Oğuz Türkçesinin içinden ayrılan veya Ana Oğuz Türkçesiyle beraber yaşamış olan bir kol olarak düşünülmektedir. Özellikle Hazar Denizi’nin batısına göç eden kalabalık Oğuz boylarının dışında, Hazar’ın doğusunda yaşamını sürdürmüş olan Oğuzların konuşmuş oldukları diyalektlerdir. Yazı dili olmadığı için Eski Türkmen diyalektleri olarak da belirtilebilir. Hazar Denizi’nin güneyi ve batısındam Balkanlar’a kadar olan sahada Eski Anadolu Türkçesi sonrasında 15. yüzyılla beraber Osmanlı Türkçesi ve Klasik Azerbaycan Türkçesi Oğuz yazı dilleri olarak sistemleşirken, Eski Türkmen diyalektleri de sahasında Kıpçak lehçeleri konuşan Türk boylarıyla beraber özelliğini oluşturmuştur. Tüm Türkistan'da olduğu gibi Türkmenlerin yaşadığı coğrafyada da yazı dili konumunda olan Harezm Türkçesi ve Çağatayca Türkmenler üzerinde etkili olmuştur.

Türkmence asıl eserlerini 18. yüzyıldan itibaren vermeye başlamıştır.[2]Türkmen edebiyatının en büyük şairi sayılan Mahtumkulu Firaki Türkmen edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biridir. 18. yüzyıl şairi olan Mahtumkulu Türkmen halkına yol göstermeye ve umut vermeye çalışan bir şair olarak, şiirleri Türkmen hayatının her yönünü kapsamış ve Türkmen birliği, Türkmen ruhu ve şuuru, gibi konular Mahtumkulu’nun şiirlerinde en çok öne çıkan temalar olmuştur.
Dil özellikleri

Türkmence, Azerice ile birlikte Türkiye Türkçesi'ne en yakın olan dildir. Türkiye Türkçesi konuşan insanlar tarafından küçük bir çabayla anlaşılabilir. Türkmence, Azerice ve Türkiye Türkçesi gibi eski Oğuzca'dan kopup ayrı bir gelişim sergileyen bir dildir. Azerice’ye ve Türkiye Türkçesi’ne oldukça yakın olmasıyla, bunlarla birlikte Oğuz dilleri arasında yer alan Türkmence bununla beraber bu dillerden bir takım hususiyetlerle belirgin bir şekilde ayrılır. Bünyesinde eski Oğuzcaya ait unsurları barındırmasına rağmen Çağataycanın tesirinde gelişmiş bir yazı dili olduğu için Azerice ve Türkiye Türkçesinden farklı olaark Türk dillerinin Uygurca ve Kıpçak dili gibi doğu ve kuzey kolunda yer alan lehçelere ait özellikler de taşımaktadır. Türk dillerinin Oğuz grubunda görülen b- > v- değişmesi, Türkmencede olmayıp b’ler korunmuştur (bol- “ol-”, bar “var”, bermek "vermek" vs.). Türkmencenin en önemli özelliklerinden birisi de Türkiye Türkçesi'nin ve Azerice’nin kısalttığı asli uzun ünlüleri korumuş olmasıdır. Aslî uzunluklar, Türkmence kelimelerin ilk hecesinde bulunurlar: aağı (ağıt), gaabak (göz kapağı), mooncuk (boncuk), ooba (oba,köy), oodun (odun).[2] Arapça ve Farsçadan alınma kelimelerde bulunan "f" ünsüzleri Batı Türkçesinin diğer kollarında korunurken Türkmencede, Kuzey ve Doğu lehçelerinin birçoğunda olduğu gibi, sistematik bir şekilde "p"ye dönmektedir: fermân > permaan, fikr > pikir, hefte > hepde, insâf > ınsaap. Türkmence, bunların dışında birçok özelliğiyle Batı grubuna giren diğer lehçelerle benzerlik göstermektedir.

Türkmencenin kelime hazinesini, Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça, Farsça ve Rusça kelimeler oluşturmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde Arapça ve Farsça kelimelerin geçişi dururken Rusça kelimelerin sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. Türkiye Türkçesinin dışındaki Batı grubu Türk lehçelerinde Rusça kelimeler bakımından bir ortaklık söz konusudur. Türkiye Türkçesinde ise, onlardan farklı olarak Fransızca ve İngilizce kelimeler bulunmaktadır.

Türkmencenin birçok ağzı bulunmaktadır. Söz konusu ağızlar, şu şekilde sıralanabilir: Yomut, Teke, Ersarı, Sarık, Salır, Gökleñ, Çovdur, Alili, Nohur, Garadaşlı, Änev, Yemreli, Hasar, Ata, Nerezim, Çandır, Mukrı, Sakar, Bucak, Olam, İğdir, Surhı, Düyeci, Hatap, Eski, Bayat, Hıdırili, Mehin, Çärcev, Mürçe, Kıraç, Burkaz, Mücevür ve Arabaçı. Sovyet döneminde, edebî dil için Yomut ve Teke ağızları esas alınmış, ancak Türkmen aydınları bütün ağızlardan faydalanmayı prensip edinmişlerdir. Bu çizgide gelişen Türkmenceyle yazan birçok şair ve yazar yetişmiş ve bunlar zaman zaman kendi ağızlarında bulunan bazı kelimelere de eserlerinde yer vermişlerdir.
Alfabe

    Ana madde: Türkmen alfabesi

Türkmence 1929 yılına kadar Arap harfleri ile yazılırdı. 1929–1940 arasında Latin harflerine geçilse de 1940 yılından itibaren Sovyet Türkmenistan'ında Rus etkisi nedeni ile Kiril afabesi'ne geçiş yapılmış ve Türkmence için Kiril alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılıp Türkmenistan bağımsız bir ülke haline gelince, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov hemen Türkmencenin yazımında yeniden Latin harflerinin kullanımını teşvik etmeye başladı. Türkmenistan Meclisi, 12 Nisan 1993 tarihinde aldığı bir kararla, Türkmen dilinin yazımında Latin harfleri esas alan, otuz harften oluşan, Türkmenistan'da Täze Elipbiý denen yeni Türkmen alfabesine geçmeyi kabul etmiştir. Bu karara göre yeni alfabe, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren resmen kullanılmaya başlanmış; daha sonra alınan bir kararla birkaç harfte değişiklik yapılarak 1 Ocak 2000'de bütünüyle Lâtin alfabesine geçilmiştir. Pound (£), dolar ($), yen (¥) ve yüzde işaretleri (¢) gibi bazı olağandışı harfler, daha geleneksel harf sembolleri ile değiştirilmiştir. Türkmence hala İran ve Afganistan'da Arap harfleri ile yazılmaktadır.
A B Ç D E Ä F G H I J Ž K L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü W Y Ý Z
a b ç d e ä f g h i j ž k l m n ň o ö p r s ş t u ü w y ý z

Alfabe Türk alfabesini temel alarak oluşturulduysa da birkaç farklılık bulunmaktadır.

Türkmen alfabesinde Türk alfabesinden farklı olan harfler şunlardır:
ä: açık e
j: c
ž: j
ň: genizsi n
w: v
ý: y
y: ı
Dilbilgisi
Zamirler

1-Şahıs Zamirleri
Türkmence şahıs zamirleri aşağı yukarı Türkiye Türkçesindeki gibidir:
Men, sen, ol, biz, siz, olar

Yönelme hâl çekimi:
maňa, saňa, oňa

2-İşaret Zamirleri
Türkmence işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu, ol, şol.
Çekimli hallerde;

    "Bu" işaret zamiri "m" ile başlar.
    Ek ile zamirlerin aralarına "n" sesi girer.
    Yönelme hallerinde ise n>ň değişmesi olur.


muny: bunu, muňa: buna, onuň: onun
Fiiller
Şimdiki zaman (Häzirki zaman)


-ýar, -ýär Şimdiki Zaman Eki + Şahıs Ekleri
Şimdiki Zaman
Olumlu     Olumsuz
gelýärin     geliyorum     okaýaryn     okuyorum     gelmeýärin     gelmiyorum     okamaýaryn     okumuyorum
gelýärsiň     geliyorsun     okaýarsyň     okuyorsun     gelmeýärsiň     gelmiyorsun     okamaýarsyň     okumuyorsun
gelýär     geliyor     okaýar     okuyor     gelmeýär     gelmiyor     okamaýar     okumuyor
gelýäris     geliyoruz     okaýarys     okuyoruz     gelmeýäris     gelmiyoruz     okamaýarys     okumuyoruz
gelýärsiňiz     geliyorsunuz     okaýarsyňyz     okuyorsunuz     gelmeýärsiňiz     gelmiyorsunuz     okamaýarsyňyz     okumuyorsunuz
gelýärler     geliyorlar     okaýarlar     okuyorlar     gelmeýärler     gelmiyorlar     okamaýarlar     okumuyorlar
Geniş zaman (Nämälim geljek zaman)
Geniş Zaman
Olumlu     Olumsuz
gelerin     gelirim     okaryn     okurum     gelmerin     gelmem     okamaryn     okumam
gelersiň     gelirsin     okarsyň     okursun     gelmersiň     gelmezsin     okamarsyň     okumazsın
geler     gelir     okar     okur     gelmez     gelmez     okamaz     okumaz
geleris     geliriz     okarys     okuruz     gelmeris     gelmeyiz     okamarys     okumayız
gelersiňiz     gelirsiniz     okarsyňyz     okursunuz     gelmersiňiz     gelmezsiniz     okamarsyňyz     okumazsınız
gelerler     gelirler     okarlar     okurlar     gelmezler     gelmezler     okamazlar     okumazlar
Gelecek zaman (Mälim geljek zaman)


Türkmence gelecek zamanda şahıslara göre fiil çekimi yoktur. Bunun yerine zamirler kullanılır.
Gelecek Zaman
Olumlu     Olumsuz
men geljek     geleceğim     men okajak     okuyacağım     men geljek däl     gelmeyeceğim     men okajak däl     okumayacağım
sen geljek     geleceksin     sen okajak     okuyacaksın     sen geljek däl     gelmeyeceksin     sen okajak däl     okumayacaksın
ol geljek     gelecek     ol okajak     okuyacak     ol geljek däl     gelmeyecek     ol okajak däl     okumayacak
biz geljek     geleceğiz     biz okajak     okuyacağız     biz geljek däl     gelmeyeceğiz     biz okajak däl     okumayacağız
siz geljek     geleceksiniz     siz okajak     okuyacaksınız     siz geljek däl     gelmeyeceksiniz     siz okajak däl     okumayacaksınız
olar geljek     gelecekler     olar okajak     okuyacaklar     olar geljek däl     gelmeyecekler     olar okajak däl     okumayacaklar
Görülen geçmiş zaman (Öten zaman)
Görülen Geçmiş Zaman
Olumlu     Olumsuz
geldim     geldim     okadym     okudum     gelmedim     gelmedim     okamadym     okumadım
geldiň     geldin     okadyň     okudun     gelmediň     gelmedin     okamadyň     okumadın
geldi     geldi     okady     okudu     gelmedi     gelmedi     okamady     okumadı
geldik     geldik     okadyk     okuduk     gelmedik     gelmedik     okamadyk     okumadık
geldiňiz     geldiniz     okadyňyz     okudunuz     gelmediňiz     gelmediniz     okamadyňyz     okumadınız
geldiler     geldiler     okadylar     okudular     gelmediler     gelmediler     okamadylar     okumadılar

Türkmencenin imlasına bağlı olarak:
Üçüncü şahıslarda görülen geçmiş zaman eki her zaman -dy, -di şeklinde yazılır.

    gördi, gördiler

İki ya da daha fazla heceden sonra tüm şahıslarda bu durum görülür.

    düşündim, düşündiň, düşündi, düşündik, düşündiňiz, düşündiler

Öğrenilen geçmiş zaman
Öğrenilen geçmiş zaman I
Olumlu     Olumsuz
gelipdirin     gelmişim     okapdyryn     okumuşum     gelmändirin     gelmemişim     okamandyryn     okumamışım
gelipdirsiň     gelmişsin     okapdyrsyň     okumuşsun     gelmändirsiň     gelmemişsin     okamandyrsyň     okumamışsın
gelipdir     gelmiş     okapdyr     okumuş     gelmändir     gelmemiş     okamandyr     okumamış
gelipdiris     gelmişiz     okapdyrys     okumuşuz     gelmändiris     gelmemişiz     okamandyrys     okumamışız
gelipdirsiňiz     gelmişsiniz     okapdyrsyňyz     okumuşsunuz     gelmändirsiňiz     gelmemişsiniz     okamandyrsyňyz     okumamışsınız
gelipdirler     gelmişler     okapdyrlar     okumuşlar     gelmändirler     gelmemişler     okamandyrlar     okumamışlar
Günler ve Aylar

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı döneminde 2003 yılında değiştirilen ay ve gün isimleri Gurbanguli Berdimuhamedov döneminde 1 Temmuz 2008'de halktan gelen istekler üzerine önceki haline getirilmiştir.
Türkçe     Türkmence     
Pazartesi     Duşenbe     
Salı     Şişenbe     
Çarşamba     Çarşanbe     
Perşembe     Perşembe     
Cuma     Anna     
Cumartesi     Cumartesi     
Pazar     Pazar     
Türkçe     Türkmence     
Ocak     Yanvar     
Şubat     Fewral     
Mart     Mart     
Nisan     Aprel     
Mayıs     May     
Haziran     Iyun     
Temmuz     Iyul     
Ağustos     Avgust     
Eylül     Sentyabr     
Ekim     Oktyabr     
Kasım     Noyabr     
Aralık     Dekabr     

Renkler
Türkçe     Türkmence     
Siyah     Gara     
Beyaz     Ak     
Mavi     Gök     
Kırızı     Gyzyl     
Sarı     Sary     
Yeşil     Yaşyl     
Kahverengi     Mele     
Mor     Mawy     
Penbe     Gülgüne     
Turuncu     Mämışı     
Gri     Çal     

Mevsimler
Türkçe     Türkmence     
İlkbahar     Bahar     
Yaz     Ýaz     
Sonbahar     Güýz     
Kış     Gyş     
Örnek- Mahtumkulu Firaki

    Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
    Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň;
    Gül-gunçasy – gara gözüm garasy,
    Gara dagdan iner sili türkmeniň.

    Amuderya-ve Hazar deniz arası,
    Çöl üstünden genişler yeli türkmen'in;
    Gül-tomurcuğu - kara gözüm karasi
    Kara dağdan deve seli türkmen'in.

    Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,
    Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,
    Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,
    Gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň.

    Hak saygin vardir onun kum tepeleri,
    Kum fırtınası çölünde neri(erkek deve),mayası(dişi deve)
    Renk-ve-renk gül açar yeşil yaylasi,
    Boğul olmaz reyhana çöli türkmen'in.

    Al-ýaşyl bürenip çykar perisi,
    Kükeýip bark urar anbaryň ysy,
    Beg, töre, aksakal ýurduň eýesi,
    Küren tutar gözel ili türkmeniň.

    Al-yeşil bulut çikar perisi,
    Kokulu bark vurar kehribar'in kokusu,
    Bey, töre, ak-sakal yurtun sahibi,
    Tay yakalar güzel ili türkmen'in.

    Ol merdiň ogludyr, mertdir pederi,
    Görogly[3] gardaşy, serhoşdyr seri,
    Dagda, düzde kowsa, saýýatlar diri
    Ala bilmez, ýolbars ogly türkmeniň.

    Ol mert'in oğludir, mertdir pederi,
    Köroğlu kardeşi, sarhoşdir tedavi,
    Dağda, düzde kovacaksa, kum tepeler diri,
    Alacalı bilmez, aslan oğlu türkmen'in.

    Köňüller, ýürekler bir bolup başlar,
    Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,
    Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,
    Göteriler ol ykbaly türkmeniň.

    Könüller, yürekler bir dolgu başlar,,
    Tartacaksa yikil, erir topraklar-taşlar,
    Bir sofrada hazır kılacaksa aşlar(yiyecekler),
    Kadar alir ol ikbali türkmen'in.

    Köňül howalanar ata çykanda,
    Daglar lagla döner gyýa bakanda,
    Bal getirer, joşup derýa akanda,
    Bent tutdurmaz, gelse sili türkmeniň.

    Könül havalar ata çikanda,
    Dağlar lagla döner eğik bakanda,
    Bal getirir, taşar nehir akışta,
    Baraj tutmaz, geleceksa seli türkmen'in.

    Gapyl galmaz, döwüş güni har olmaz,
    Gargyşa, nazara giriftar olmaz,
    Bilbilden aýrylyp, solup, saralmaz,
    Daýym anbar saçar güli türkmeniň.

    Bilgisiz kalmaz, kırık günü harap olmaz,
    Laneti, nazara giriftar olmaz,
    Bülbülden tamamlar, solur, sari olmaz,
    Dayım kehribar saçlar gülü türkmen'in.

    Tireler gardaşdyr, urug ýarydyr,
    Ykballar ters gelmez hakyň nurudyr,
    Mertler ata çyksa, söweş sarydyr,
    Ýow üstüne ýörär ýoly türkmeniň.

    Kabileler kardeşdir, irk yaridir,
    Ikballar ters gelmez hak'in nurudir,
    Mertler ata çikacaksa, savaş saridir,
    Yardim üstüne yürür yolu türkmen'in.

    Serhoş bolup çykar, jiger daglanmaz,
    Daşlary syndyrar, ýoly baglanmaz,
    Gözüm gaýra düşmez köňül eglenmez,
    Magtymguly – sözlär tili türkmeniň.

    Sarhoş olup çikar, ciger daglanmaz,
    Taşlari kaldirir, yola bağlanmaz,,
    Gözüm kuzeydoğu düşmez könül durmaz,
    Magtymguly – sözler dili türkmeniň.

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz